Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel www.breuresierbestrating.nl

Inleiding


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website www.breuresierbestrating.nl.

De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Breure Grondwerken: gevestigd te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder registratienummer Breda 20110957 handelend onder
de naam Breure Grondwerken, Breure Zandhandel, Breure Bouwhandel, Breure Sierbestrating.
1.2. Website: de website van Breure Grondwerken, te raadplegen via
www.breuresierbestrating.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Deze algemene voorwaarden zijn expliciet voorbehouden aan overeenkomsten betrekking hebben op Breure Sierbestrating.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Breure Grondwerken en/of zich
geregistreerd heeft op de Website www.breuresierbestrating.nl.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Breure
Grondwerken en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden
integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Breure
Grondwerken via www.breuresierbestrating.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Breure
Grondwerken slechts bindend, indien en voor zover deze door Breure
Grondwerken uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Breure Grondwerken afkomstige
materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders
vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Breure Grondwerken kan echter niet garanderen dat alle informatie op de
Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op
de Website en in andere van Breure Grondwerken afkomstige materialen zijn
dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Breure Grondwerken kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.5. Indien de kostprijs van de door Breure Grondwerken verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Breure Grondwerken gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Breure Grondwerken zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft vervolgens het recht de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Breure Grondwerken van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren.

3.6 Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Breure Grondwerken en het voldoen aan de daarbij
door Breure Grondwerken gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Breure Grondwerken onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Breure
Grondwerken het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de
juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Breure Grondwerken kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen
of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Breure Grondwerken op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Breure Grondwerken is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Breure Grondwerken is niet aansprakelijk voor misbruik
van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich
aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt
via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico
van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Breure Grondwerken daarvan in kennis te stellen, zodat Breure
Grondwerken gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst en levering

6.1. Zodra de bestelling door Breure Grondwerken is ontvangen, stuurt Breure
Grondwerken de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel
gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Breure Grondwerken is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren
van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen, kenbaar gemaakt of is vermeld. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk dan kan Breure Grondwerken het tijdstip van leveren eenzijdig wijzigen, zonder dat hiervoor voor de koper het recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.

6.4 De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.

6.5 Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Bestratingsmarkt.com redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten omtrent niet tijdig leveren kunnen nooit worden verhaald op Breure Grondwerken.

6.6 Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Breure Grondwerken bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.
6.7. Indien Breure Grondwerken de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.8. De Klant verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. Breure Grondwerken verplicht Klant de geleverde producten te inspecteren bij levering en de daarbij gebleken gebreken/reclames binnen 3 werkdagen na levering, schriftelijk per aangetekende brief, te melden.

6.9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
6.10. Breure Grondwerken is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke
kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer
leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden
en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Breure
Grondwerken binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave
van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
· als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
· als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
· bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de volledige retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren, en blijven volledig voor eigen rekening van Klant.

7.5 In geval van herroepingsrecht dient de klant gehele order te retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Het gedeeltelijk retourneren van de order is in dit geval niet mogelijk. Kosten voor het retourneren van de order komen volledig voor rekening van Klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Breure Grondwerken zijn voor verantwoording en rekening van Klant. Indien Breure Grondwerken de retourzending dient te verzorgen, zal Breure Grondwerken voorafgaand aan de retourzending hiervan een prijsopgave doen.
7.6. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen. Indien de Klant de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, wordt klant geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
7.7. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.8. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Breure Grondwerken, of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Breure Grondwerken kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Breure
Grondwerken bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van
die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier
voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is
bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Breure Grondwerken
tussenriemer 27
4704RT, Roosendaal

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10 Bij retourneren bij ons in Roosendaal ontvangt u een 70% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour halen zijn de verzendkosten bij een retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij zullen na melding de verzendkosten bij de betreffende fabrikant voor je aanvragen. Bij retour van uw product ontvangt je mits de producten nog onaangebroken in de verpakking zitten 75% van het aankoop bedrag terug. Retourneren dient binnen 14 werkdagen na de aflevering te geschieden.
Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour. Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Breure Grondwerken volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. Breure Grondwerken is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op
de dag na levering.
8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Breure Grondwerken is gewezen op de te late betaling en
Breure Grondwerken de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Breure Grondwerken gerechtigd de door
hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende €
5.000,- met een minimum van € 40,-. Breure Grondwerken kan ten voordele
van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Breure
Grondwerken een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Breure Grondwerken staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Breure
Grondwerken er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Breure Grondwerken daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien Breure Grondwerken de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Breure Grondwerken staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Breure
Grondwerken er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 1 dagen na levering Breure
Grondwerken daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen
aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect
geleverd is.
10.3. Indien Breure Grondwerken de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.


Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Breure Grondwerken, dan kan hij bij Breure Grondwerken telefonisch,
per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan
de Algemene Voorwaarden.
11.2. Breure Grondwerken geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien
het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan
zal Breure Grondwerken binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de
klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij
verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van
Klant.
11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Breure Grondwerken jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw).
12.3. Aansprakelijkheid van Breure Grondwerken jegens Klant voor indirecte
schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten of om welke andere reden dan ook zijn nooit aan te rekenen aan Breure Grondwerken. Mocht er in welk geval dan ook schade aan de bestelde producten voorkomen is Breure Grondwerken nooit aansprakelijk voor kosten van derden. Controleer ten alle tijden direct bij aankomst de bestelling en meldt eventuele schade altijd binnen 24 uur na ontvangst per mail inclusief foto`s in de originele verpakking. Schakel dan ook nooit een derde partij in als er niet op afwijkingen in gecontroleerd. Een eventuele schadevergoeding door ons, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.
12.5. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Breure Grondwerken jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Breure Grondwerken.
12.6. De aansprakelijkheid van Breure Grondwerken jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat
slechts indien Klant Breure Grondwerken onverwijld en deugdelijk schriftelijk
in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Breure Grondwerken ook na die termijn in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Breure Grondwerken in staat is adequaat te reageren.
12.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Breure Grondwerken meldt.
12.8. In geval van overmacht is Breure Grondwerken niet gehouden tot vergoeding
van enige daardoor bij Klant ontstane schade

12.9 In het bijzonder aanvaard Breure Grondwerken geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Breure Grondwerken verstrekte technische gegevens, maten, kleur en gewichten. Door kleine verschillen in grondstoffen (welke binnen een vastgestelde bandbreedte vallen en per schip worden gekeurd), primaire kalkuitbloei, lichte fluctuaties in de water-cementfactor én de invloed van temperatuurverschillen op de productie van betonstraatstenen zijn kleurnuances in betonproducties niet te voorkomen.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Breure Grondwerken
totdat alle vorderingen die Breure Grondwerken op Zakelijke Klant heeft
(inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente)
volledig zijn betaald.
13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Breure Grondwerken
te bewaren.
13.4. Breure Grondwerken is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud
zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien
Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
13.5. Zakelijke Klant zal Breure Grondwerken te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van
Breure Grondwerken.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Breure Grondwerken verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op
de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
 van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Breure Grondwerken gevestigd is.
15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Breure Grondwerken
Tussenriemer 27
4704RT, Roosendaal
Telefoon: 0165820404
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: Breda 20110957
Btw-nummer: NL811009087.B01

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.